กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-205-3001   
Email: [email protected]