SOMTC

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
(ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime – SOMTC)

   ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๕ ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ มีมติให้อาเซียนเพิ่มพูนความพยายามร่วมกันในการต่อต้านยาเสพติด และการลักลอบค้ายาเสพติดโดยเน้นเป็นพิเศษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างสรรค์ให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติด จากนั้นเป็นต้นมาการประชุมอาเซียนในระดับสำคัญก็มีมติสนับสนุนให้อาเซียนมีความร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังมาโดยตลอด ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้เห็นพ้องกันในการจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime – SOMTC) และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime - AMMTC) ขึ้นเพื่อเป็นกลไกของอาเซียนและหน่วยงานในการกำกับนโยบายของอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยให้การประชุม SOMTC มีขึ้นทุกปี และการประชุม AMMTC มีขึ้นทุก ๒ ปี

   การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) เป็นการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาและผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายแนวทางแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภาพรวมของอาเซียน และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผู้นำและที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้วางแนวทางไว้ตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC) โดยจัดประชุมทุกปี ที่ผ่านมาจัดประชุมมาแล้วทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง

   นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา กลุ่มอาเซียนได้จัดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ทุก ๒ ปี และนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ก็ได้จัดให้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) ขึ้นทุกปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผู้นำและที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้วางแนวทางไว้ โดยตั้งแต่การประชุม SOMTC ครั้งที่ ๓ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติตามข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะ SOMTC และให้รัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านใดตามแต่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเป็นหัวหน้าคณะ AMMTC

 

 

หน้าต่อไป