3 เสาหลักของอาเซียน

1.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)

เป้าหมาย :       เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่มีเอกภาพ เอื้ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม
องค์ประกอบ :  

  • การพัฒนามนุษย์
  • เน้นการบูรณาการด้านการศึกษา สร้างสังคมความรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม
  • การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
  • ขจัดความยากจน สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร การควบคุมโรคติดต่อ
  • ความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ

     -    คุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส แรงงานย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

  • ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  • การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
      

- สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรทางวัฒนธรรม ลดช่องว่างการพัฒนา

 

2.ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community – AEC)

เป้าหมาย : เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้
องค์ประกอบ :

  • เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
  - เปิดเสรีการลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ สินค้า และบริการ

 

 

หน้าต่อไป