ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน

       10) ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการปฏิบัติการด้านการกำจัดสารตั้งต้นและสารเคมีที่จำเป็นที่ยึดได้จากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ผิดกฎหมาย
        11) สร้างเสริมขีดความสามารถของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรวมถึงผู้พิพากษา อัยการ และเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาเสพติด
        12) ยกระดับความร่วมมือกับภาคีภายนอกที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งการก่อการร้าย
        13) เพิ่มพูนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกลไกเฉพาะด้านของอาเซียนที่ดำเนินการอยู่เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
        14) สร้างเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนในการต่อต้านการประมงผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับการดูแลและไม่ได้รายงานในภูมิภาค ผ่านการดำเนินการตาม IPOA-IUU fishing และมุ่งสู่การก่อการก่อตั้งการประชุมหารือด้านการประมงอาเซียน (เอเอฟซีเอฟ)
        15) ส่งเสริมการดำเนินการอย่างเต็มที่โดยองค์กรรายสาขาอาเซียนเพื่อป้องกัน ต่อต้าน และกำจัดการลักลอบค้าอาวุธขนาดเล็กและเบาผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบิการสหประชาชาติเพื่อป้องกัน ต่อต้าน และกำจัดการลักลอบค้าอาวุธขนาดเล้กและเบาผิดกฎหมาย และตราสารระหว่างประเทศเพื่อให้รัฐสามารถระบุและติดตามอาวุธขนาดเล็กและเบาผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีและเชื่อถือได้
        16) เสริมสร้างความมือและให้ความช่วยเหลือในการต่อต้าน และควบคุมการแพร่ขยายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยคำนึงถึงความจำเป็นของแต่ละประเทศในการพัฒนากฎหมายเพื่อรับมือปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
        17) เสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการต่อสู้กับโจรสลัดทางทะเล การโจรกรรมเรือ โดยใช้อาวุธ การจี้เครื่องบิน การลับลอบส่งออกและนำเข้า ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
        18) เสริมสร้างความร่วมมือในสาขาการบริหารจัดการชายแดนเพื่อตอบสนองต่อประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งรวมทั้งการปลองแปลงเอกสารแสดงตนและการเดินทาง โดยเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสะกัดกั้นการเดินทางของผู้ก่อการร้ายและอาชญากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       

  • นอกจากนั้น แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนยังได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกเพิ่มความสำคัญในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยการให้สัตยาบันโดยเร็วและดำเนินการอย่างเต็มที่ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย โดยกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการไว้ ดังนี้

1) ดำเนินการเพื่อให้อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ภายในปี พ.ศ.2552 การให้สัตยาบันโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ และส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาฯ
2) พยายามภาคยานุวัติ และให้สัตยาบันตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย
3) ส่งเสริมการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงานด้านการก่อการร้ายโดยสมบูรณ์ของอาเซียน
4) ร่วมมือในการสนับสนุนข้อริเริ่มด้านการพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายในการแก้ไขมูลเหตุของการก่อการร้ายที่นำไปสู่การก่อการร้าย

 

หน้าที่แล้ว | หน้าต่อไป