ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน

      

  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหลักของรัฐ ที่รับผิดชอบด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ และได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ผ่านกลไกความร่วมมือหลัก ได้แก่ การประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน (ASEANAPOL Conference) และการประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime - SOMTC)
  • ASEANAPOL
  • SOMTC

  ** แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint)
            แผนงานเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ยึดหลักการในกฎบัตรอาเซียนซึ่งพัฒนาจากเอกสารแผนปฏิบัติการสำหรับการจัดตั้งประชาคมความมั่นคงอาเซียน แผนปฏิบัติงานเวียงจันทน์ (VAP) และข้อตัดสินใจต่าง ๆ จากองค์กรเฉพาะด้านของอาเซียน เอกสารแผนปฏิบัติการสำหรับการจัดตั้งประชาคมความมั่นคงอาเซียนเป็นเอกสารหลักที่ระบุกิจกรรมที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในขณะที่เอกสารแวปเป็นเอกสารที่วางมาตรการที่จำเป็นระหว่างปี พ.ศ.2547 – 2553 เอกสารที่ 2 ฉบับ เป็นเอกสารอ้างอิงที่สำคัญในการสานต่อความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง ดังนั้นแผนงาน APSC จึงเป็นเอกสารที่จะเป็นแผนงานและกรอบเวลาสำหรับการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 นอกจากนี้ แผนงาน APSC ยังมีความยืดหยุ่นที่จะสานต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการหลังปี พ.ศ.2558 ด้วย เพื่อให้คงไว้ ซึ่งความสำคัญและความยั่งยืน

            APSC สนับสนุนแนวทางด้านความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงต่อพัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิด ยึดหลักในการละเว้นการรุกรานหรือการขู่ใช้ใช้กำลัง และการกระทำใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและการพึ่งพาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในการนี้ APSC ยึดมั่นตามความตกลงทางการเมืองของอาเซียน อาทิ ปฏิญญาว่าด้วยเขตสันติภาพ อิสรภาพ และการวางตัวเป็นกลาง หรือ สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในด้านมาตรการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ การทูตในเชิงป้องกัน และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี อีกทั้งแก้ไขประเด็นความมั่นคงในรูปแบบใหม่

   

  หน้าที่แล้ว